1.        بهنام رخش خورشید- علوم دامی

2.       نسیبه خندان- علوم باغبانی

3.       سید محمد صادق جعفری علوی- مهندسی شیمی

4.       پریسا پارسا- علوم و صنایع غذایی

5.       فریبا امیرزاده گرو- علوم دامی

6.       اردشیر معدنی- مهندسی شیمی

7.       مهشید اسماعیل پور- علوم و صنایع غذایی

8.      بهنام شمس اسفندآبادی- مهندسی شیمی

9.       محسن کاظمی- علوم و مهندسی آب

10.      محبوب حیدری- علوم دامی

11.      حنانه پرورش- زیست شناسی

12.     سارا رجب زاده- علوم دامی

13.    عبدالغفور شیخ جامی- علوم دامی

14.    سکینه عرب تیموری- تکنولوژی بذر

15.    مهشاد مددی- علوم و صنایع غذایی

16.     محمد سرخوش- علوم دامی

17.    لیلا احمدزاده گاوآهن- علوم دامی

18.    هادی زارع یوسفخانی- شیمی فیزیک

19.     سحر ظفرنژاد- مکانیک بیوسیستم

20.     ریحانه نیابتی- علوم باغبانی

21.     مرتضی میرآبی طوسی- مهندسی شیمی

22.    جلال صالحی چنار- علوم دامی