آزمون های مجازی ایمنی در سال  1397

ثبت نام

برگزاری آزمون

اعلام نتایج

صدور تاییدیه

آزمون مهر

به پایان رسید

در تاریخ 3 مهر   برگزار شد

انجام شد

تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون آبان

به پایان رسید

در تاریخ یک آبان برگزار شد

 انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون آذر

به پایان رسید

در تاریخ 6 آذر   برگزار شد

 انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون دی

به پایان رسید

در تاریخ 4 دی    برگزار شد

  انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون بهمن

به پایان رسید

در تاریخ 2 بهمن  برگزار شد

 انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

آزمون اسفند

به پایان رسید

در تاریخ 7 اسفند برگزار شد

  انجام شد

 تاییدیه ها صادرشده و قابل دریافت است (*)

 
 
(*): محل دریافت تاییدیه :
دانشجویان دانشکده کشاورزی: دفتر آزمایشگاه های این دانشکده
دانشجویان دانشکده های علوم و مهندسی: دفاتر گروه های آموزشی مربوطه
دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و دامپزشکی: دفتر آموزش دانشکده های مربوطه