كتاب مزيت رقابتي از طريق فناوري اطلاعات منتشر شد

Published on 10/19,2019

رقابت در دهكده وب جهاني امروز ديگر مانند گذشته نيست. اطلاعات به آساني و با سرعتي باورنكردني در اختيار احاد مردمي است كه حالا براي تأمين كالا و خدمات خود يادگرفتهاند كه ابتدا در فضاي اينترنتي جستجو كنند. جستجويي كه هدف آن يافتن ارزانترين و نزديكترين منابع براي تأمين نيازهايشان است. اكنون، دوره انحصار كسب و كارها بسر آمده و اين فناوري اطلاعات است كه از يك سو فضاي رقابت را تنگتر نموده و از سوي ديگر مانند روغن در چرخدندههاي كسب و كارها موجب تسهيل فعاليتها، افزايش سرعت، افرايش دقت، كاهش هزينهها و البته سنگينتر شدن فضاي رقابت شده است. تا همينجا مي-بينيد كه كسب و كارهاي امروزي چگونه فناوري اطلاعات و به ويژه سيستمهاي اطلاعاتي را براي ايجاد مزيتهاي راهبردي در رابطه با رقبايشان به كار گرفتهاند. كسب و كارها ميكوشند تا به واسطه بهرهگيري از فناوري اطلاعات، كانالهاي ارتباطي امن، سريع و پايداري را در رابطه با مشتريان، تأمين كنندگان، شركاي كاري، كاركنان و ديگران به وجود آورند. كسب و كارهاي امروزي راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات را براي مواجهه با نيروهاي رقابتي و ايجاد راهبردها و مزيتهاي رقابتي به كار گرفتهاند. اين كتاب كه توسط انتشارات ناقوس منتشر گرديده است، سعي بر آن دارد تا مباني فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي و نيز اصول و مفاهيم اوليه مديريت فناوري اطلاعات و سيستمهـاي اطلاعاتي را بصورت سـاده، شيوا و تا حد امكان با بهرهگيري از واژگان فارسي تشريح و جايگاه، نقش و چگونگي بكارگيري فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي را به منظور دستيابي به مزيت رقابتي پايدار براي كسبوكار تبيين نمايد. بنابراين، مطالعه اين كتاب براي عموم مديران، صاحبان حرف و مشاغل؛ كارآفرينان و علاقمندان پيشنهاد مي شود.

 

براي خريد اينترنتي كتاب اينجا را كليك كنيد. 

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=12821

كتاب مزيت رقابتي از طريق فناوري اطلاعات منتشر شد

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage