دستورات زیر در R، نمودار معروف زین اسبی را رسم می کند:

x=y=seq(-3,3,.1)

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2))

و از زاویه های دید و رنگ متفاوت:

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2),theta=45)

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2),theta=45,phi=30)

persp(x,y,outer(x,y,function(x,y)x^2-y^2),theta=45,phi=30,col='green')