برای تبدیل درجه صفر تا 25 در مقیاس سلسیوس به فارنهایت:

32+9/5*(0:25)

تمرین سوم:

par(mfrow=c(1,2)) 

curve( df(x,5,12), 0, 10)

hist(rf(1000,5,12))

qf(.95,5,1:40)

تمرین هفتم:

integrate( function(x) sin(cos(x)) , 0, 1)

D( D( expression( sin(cos(x)) ) ,'x') ,'x')

تمرین نهم:

for (n in 1:100) print(sum((1:n)^2))

یا

sapply(1:100, function(x)sum((1:x)^2))

تمرین دهم:

k=c(2,3,4,3,4,4,5,4,3,2,6)

(k-mean(k))/sd(k)