در پاسخ به سؤال خانم یا آقای قبایی، اگر می خواهید یک ماتریس تولیدشده توسط R را در Excel فراخوانی کنید، راحت ترین روش، ذخیره کردن ماتریس در قالب csv است که در Excel قابل فراخوانی است:
write.csv(mm,'c:/kk.csv')
ورودی اول تابع: mm ماتریس تولیدشده در R
ورودی دوم:مسیر و نام فایل مقصد