درپاسخ به سؤال مطرح شده در خصوص رسم تابع دو ضابطه ای دو راه حل وجود دارد:
 
راه اول
('.'=x3=seq(-20,20,.1);y3=c();for(i in x3) y3=c(y3,f3(i));plot(x3,y3,pch
 
راه دوم
k=Vectorize(f3);curve(k,-20,20(