در پاسخ به آقای نوربخش،
دستورات زیر پس از رسم یک نمودار، فرمول ریاضی مناسب را در محل مختصات مورد نظر درج می کند
و آخرین دستور سایر کدهای قابل استفاده را برای درج فرمول های دیگر را نشان می دهد.
 
curve(x^2)
text(.4,.4,expression(x^2))

x=c(2,4,3,5,6,5,4)
y=c(4,6,3,2,1,2,1)
plot(x,y)
text(5.1,2.1,expression(f[4]))

curve(x^3/sin(x),1,10,col='red')
text(6.7,10000,expression(frac(x^3,sin(x))),col=5)
 
help(plotmath)