در پاسخ به خانم حاجبی در مورد رسم تابع سه ضابطه ای به مثال زیر توجه کنید که همانند رسم تابع دو ضابطه ای است:
 
 
f=function(x)
{
if (x <= 2) return(x^2)
if (x > 2 & x < 10) return(x)
if (x >= 10) return(sin(x))
}

g=Vectorize(f)
curve(g,0,15)