در پاسخ به سؤال یکی از علاقه مندان به R، کاربرگ ها از کتابی خاص استخراج نشده است. کتاب دارای تمرین (به انگلیسی) در بخش Contributions سایت cran.um.ac.ir موجود و قابل استفاده است.