دکتر میرزایی اهرنجانی از اساتید گرانقدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران درگذشت
ایشان مولف دو کتاب پیشگام در زمینه فلسفه تئوری های سازمان هستند که در انتشارات سمت به چاپ رسیده است
همچنین چندین مجلد کتاب دیگر نیز از ایشان به چاپ رسیده که بنده عناوین خاص آنها را به یاد ندارم
 
دکتر میرزایی اهرنجانی
 
بنده شخصا محضر ایشان را درک نکرده ام اما اساتید بنده که با ایشان کلاس داشته اند بسیار از روح لطیف و طبع شاعرانه ایشان تعریف کرده و می کنند.
روحش شاد و یادش گرامی باد
 
او نیز به قله رفت