بدون اطلاعات معتبر و مرتبط، گرفتن تصمیمات خوب بسیار دشوار است. در تمامی مراحل تصمیم گیری اطلاعات مورد نیاز است. گرفتن تصمی مبا پردازش دستی اطلاعات دشوار است. به دلیل ابداعات فناوری، ارتباطات پیشرفته، توسعه بازار های جهانی و کاربرد اینترنت در کسب و کار گزینه های انتخابی در حال افزایش است. برای یک تصمیم گیری خوب بررسی و مقایسه نمونه های مرتبط متعددی نیاز است.

بسیاری از تصمیمات باید طی محدوده زمانی خاصی گرفته شود. گاهی برای یک انتخاب موثر نیاز به سرعت عمل و قدرت تصمیم بلادرنگ می باشد. گاهی به دلیل نوسانات مداوم محیط گرفتن تصمیم مناسب نیاز به تحلیل زیادی دارد. که تنها با مدل سازی ریاضی و شبیه سازی محیط این امر موثر می شود. در بسیاری از موارد تصمیم گیری نیازمنده حجم زیادی از اطلاعات و کاوش در میان انبوهی از داده است . نیاز است تا دادها در منابع چندگانه یه صورت یکپارچه گردآوری و برای موراد خاص دسته بندی شود.

این روندها یاعث بروز مشکلاتی در تصمیم گیری می شود، اما تجزیه و تحلیل کامپیوتری می تواند کمک بزرگی باشد. یک سیستم تصمیم یار می تواند نمونه های زیادی را با سرعت بررسی و تحلیل نماید، با سیستم های اطلاعاتی و پایگاه داده ادغام کند و در کار گروهی مشارکت کند. فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر کامپیوتر : طبق نظر سیمون تصمیم گیری شامل مراحل هوشمندی، طراحی و انتخاب است . مرحله اجرا بعدا افزوده شد.