فناوری اطلاعات در مدیریت دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
جلد دوم – بخش چهارم – سیستم های مدیریتی و تصمیم یار
افرایم توربان – دوروتی لیدنر – افرایم کم لین – جیمز وترب
مترجم : دکتر حمیدرضا ریاحی
ناشر : دانشگاه پیام نور تهران


مدیریت دانش و سیستم های تصمیم یار
مهندس مهران کرمی
ناشر اتحاد - آتی نگر
سایت