كتاب آناليز داده ها با ابزارهاي تصميم گيري اكسل
ترجمه بهرام صمدیان
http://amar80.blogfa.com/page/details.aspx


نرم آموزش کاربرد Pivot Table ها در Excel برای تحلیل تجاری داده ها
http://www.farinsoft.com/shop/details/562/16


Beginning PivotTables in Excel 2007: From Novice to Professional
by Debra Dalgleish
Site