درس سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري یا سیستم های تصمیم یار ( Decision Support Systems) عنوان درسی 3 واحدی است که در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در اکثر دانشگاه ها تدریس می شود. در اين درس سيستم هاي پشتيباني مديريت ( MSS) و پشتيباني تصميم يار ( DSS) و توسعه و ساخت اين سيستم ها مورد بررسي قرار مي گيرد. دانشجويان در اين درس شناختي از سيستم هاي پشتيباني تصميم يار ( DSS) بدست مي آورند و مهارتهاي لازم براي توسعه يك سيستم پشتيباني تصميم يار را فرا مي گيرند.
در دانشگاه فردوسی مشهد این درس توسط استاد دکتر کاهانی تدریس می شود.
سر فصل های این درس در جزئیات متفاوت ولی مطالب اصلی شامل موارد زیر است :
سيستم هاي پشتيباني مديريت MSS - Managment Support Systems
سيستم تصميم يار  DSS- Decision Support Systems
سيستم پشتيباني تصميم گروهي  GDSS - Group decision support systems
سيستم پشتيباني تصميم اجرائي  EIS- Executive Decision Support
سيستم خبره ES - Expert System  
سيستم مديريت دانش  KMS - knowledge management systems
برنامه ريزي منابع سازمان  ERP - Enterprice Resource Planning
برنامه ريزي سلسه مراتبي  AHP - Analytical Hierarchy Process
انبارهاي داده و داده كاوي Mining Data & Sing Data Warehousing