مدیران از صفحه گستر برای شناسایی و درک الگوها در اطلاعات کسب و کار استفاده می کنند. جدول محوری صفحه گستر ابزار قدرتمندی را برای پاسخگویی به سوالاتی با استفاده از مجموعه های داده های بزرگ فراهم می کند.جدول محوری، جدولی است که دو یا چند بعد از داده ها را به فرمت مناسب نمایش می دهد. قابلیت Pivot Table  در Excel ، تحلیل فهرست ها و پایگاه داده را با استخراج، سازماندهی و خلاصه سازی داده ها یه طور خودکار آسان می کند.
مثال-  فرض کنید جدول شماره یک  مجموعه ای از داده های مربوط به افراد یک کارگاه است که مرتب در حال دریافت و پرداخت میباشند . حال اگر بخواهیم گزارشی از تمام دریافتی ها ی همه کارکنان بیابیم به روش زیر اقدام می کنیم :
 حل : ابتدا یک سلول از جدول داه را انتخاب کرده ، از منوی insert  گزینه pivot tableرا انتخاب می کنیم .
با انتخاب محدوده جدول داده یا حتی بیشتر از آن ، اکسل متوجه فیلد ها و داده ها می گردد.
فیلد ها و منوی pivottable tools  پدیدار می گردد و کاربر قادر است فیلدها را انتخاب  کرده و عملیات محاسباتی خود را تغییر دهد. هر جدول محوری دارای 4 بخش است .
1- ستون ها : که داده ها به صورت ستونی در جدول نمایش داده می شوند.
2- report : که اصلی ترین فیلد مجموعه محسوب می گردد و سایر فیلد ها زیر مجموعه ی آن محسوب می گردند.
3- سیگما : یا بخش محاسباتی جدول
4- ردیف ها : که داده ها به صورت سطری در جدول نمایش داده می شوند.

منبع :
http://excel.blogfa.com/cat-4.aspx