جدول 2-4. گاهشمار مدیریت دانش

روند زمانی

روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش

دهه 1970

مدیریت دانش مطرح می شود.

دهه 1980

بر اهمیت مدیریت دانش افزوده می شود، انتشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی به خود می گیرد.

اوایل دهه 1990

فعالیت گسترده شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت می گیرد.

اواسط دهه 1990

شبکه های بین المللی مدیریت دانش پدید می آبد.

اواخر دهه 1990

مدیریت دانش در زمره فعالیت های تجاری شرکت های بزرگ در می آبد.

هزاره سوم

شرکت های بزرگ اروپایی حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص می دهند.