آنتولوژی مدلی است برای نمایش دانش به طوریکه کامپیوتر آنهارا درک کند. مدلی برای نمایش مجموعه مفاهیم و روابط بین این مفاهیم در یک حوزه معنایی خاص .آنتولوژی کمک می کند با بیان بخشی از اطلاعات و اجرای استنتاج بر روی آن بقیه اطلاعات را به صورت خودکار بدست بیاوریم و آن حوزه مورد مطالعه را به صورت کامل مدل کنیم. بدون اینکه نیاز به بیان کلیه جزئیات باشد.

  دریافت فایل ارائه معرفی زبانهای نمایش آنتوتوژی