نقش فناوری اطلاعات در مدرسه

Published on 05/03,2013

امروزه ,دانش ‌آموزان برای کسب مهارتهای سطح بالا و مجهز شدن به قابليت های فنی و تخصصی در موضوعات مورد نياز از چند رسانه ای ها استفاده مي کنند. کاربرد فناوری اطلاعات نه تنها به تثبيت و تقويت مهارت های پايه محدود نمی شود, بلکه در گستره ای وسيع از فنون گوناگون ياد دهی و يادگيری ـ چون کار و کار گاه و انجام پروژ ه های پژوهشی ـ مورد استفاده قرار می گيرد. ياد گيرند ه ها برای يادگيری موضوعات خاص و کسب مهارت های لازم از اينترنت بصورت انجام کارهای پژوهشی و برقراری ارتباط با ديگر عوامل و نيروهای انسانی متخصص بهره می جويند. در حقيقت دانش پژوهان خود به دنبال اطلاعات و دانش نو هستند و به عنوان همکاری با معلمان خويش در گرد آوری اطلاعات لازم برای آموختن شر کت می کنند. فناوری اطلاعات بر الگوهای زندگی, شيوه های کار, روش های پژوهش, آموزش و يادگيری, مديريت و بسياری از زمينه های ديگر زندگی انسانی تاثير می گذارند و دارای سودمندی های بسيار است. قابليت و توانائی دسترسی به اطلاعات, از طريق استفاده از منابع و فناوری اطلاعاتی ارزيابی و کاربرد بهينه آن اطلاعات بوسيله افراد, همان سواد اطلاعاتی يا سواد فناوری است که دانش آموزان اگر در فرايند يادگيری به اين مطلوب مجهز شوند نو شدن افکار ذهنی و تقويت آموخته ها را مو جب می شود.

------------------------------------------------------------------------------------------

با بهره گيری از فناوری اطلاعات , آموزش گيرندگان خواهند توانست اطلاعات بيشتری را در مدت زمان کوتاه تری جذب کنند . پروژه های مطالعاتی در زمينه اثر فناوری اطلاعات در يادگيری, بيان کننده اين اقعیت است که از زمان ورود اين فناوری به حوزه آموزش, انگيزه افراد در فراگيری افزايش يافته است . در برخی زمينه ها و برای افرادی که قبلاْ به طور مستمر تجربه شکست در یادگیری داشته اند , این معنا می تواند باب جدیدی بگشاید . تحقیقات نشان می دهد که با ورود فناوری اطلاعات در مجموع , آموزش گیرندگان می توانند بار آورتر, چالش پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند .هر چه فناوری موجب دسترسی آسان تر آموزش گیرندگان به مواد درسی ارائه شده قبلی مربیان شود , نقش مربیان از یک " منبع مطالب علمی " به یک "مدیر ناظر بر فرایند یادگیری "تغییر می یابد. با پشت سر گذاشتن مشکلات آموزش های فردی در مدارس , وقت مربیان آزاد خواهد شد تا به فعالیت هایی بپردازند که مربی باید در آنها نقش سرعت دهنده (کاتالیزور) را داشته باشد . پیشرفت در فناوری ارتباطات و اطلاعات کمک خواهد کرد تا آموزش در مدارس با آموزش در دیگر موسسات یکپارچه شود.
استفاده موثر از فناوری در جهان امروز مستلزم آن است که دانش آموزان نقش های جديدی را در فرايند يادگيری بپذيرند . لازم است دانش آموزان جستجو گران اطلاعات باشند , تا بتوانند در مورد ارزش اطلاعات وسیعی که در شبکه جهانی اینترنت برای استفاده آنان موجود است به داوری و ارزشیابی بپردازند . در چنین شرایطی نقش معلم ها نیز از انتقال دانش و معلومات , به تسهیل گر فرایند یادگیری تغییر می یابد . هر معلمی باید بتواند به دانش آموزان کمک کند تا در گروه های همیار فعالیت اثر بخش داشته باشند.با بیان این شش اصل توجه معلمان کشورمان را به چالش هایی که در تربیت نسل جوان وجود دارد , جلب می کنیم .
۱- دانش آموز به مثابه جستجوگر اطلاعات , هدایتگر و ارزشیاب ۲- دانش آموز به مثابه متفکر , نقاد , تحلیل گر و گزینش گر اطلاعات و فناوری مناسب ۳- دانش آموز به عنوان تولید کننده دانش با استفاده از منابع و فناوریهای نو ۴- دانش آموز به مثابه پیام رسان اثر بخش با استفاده از فناوریها و رسانه های مناسب متعدد ۵- دانش آموز به عنوان فناور آموزشی ۶- دانش آموز به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر در عصر فناوری
معلمان باید سعی کنند که دانش آموزان اعتماد به نفس, راهبردهای مدیریت اطلاعات و مهارتهای فنی لازم را کسب کنند تا بتوانند در زندگی روزمره و در محیط کار خود ابزارهای فناورانه و ارتباط جمعی را با موفقیت راه اندازی کنند و مورد استفاده قرار دهند.


----------------------------------------------------------------------------------------------


کارکرهای فناوریهای آموزشی در یادگیری
قبل از اینکه در مورد این کارکردها بحث کنیم باید بگوییم شناخت آنها در امر یادگیری رهنمودهای سودمندی هستند که کارشناسان آموزشی معلمان و دانش آموزان رادر انتخاب یا طراحی و تولید رسانه ها و راهبرهای خاص آموزشی یاری می کند.
صاحبنظران نقش فناوریهای آموزشی در امر یادگیری را به چهار دسته تقسیم کرده اند :
کارکرهای آموزشی (تدریس):
در کاربرد فناوری آموزشی که ,شامل شیوه یادگیری توضیحی است ,نظام فناوری ا,طلاعات ,پدیده ها, جریان اموزش و نحوه اجرای آموزش را فراهم میکند تا دانش اموزان بتوانند مشکلی را حل کنند پرسشها را پاسخ دهند و شیوه انجام دادن کاری را به مرحله عمل درآورند.
کارکرد اکتشافی:
یعنی اینکه فناوری اموزشی امکانات و شرایطی را میافریند که دانش اموزان بتوانند از طریق اطلاعات موجود خود به کاوشگری بپردازند.
کارکرد ابزاری:
این گروه از فناوری ها برای استفاده مدارس طراحی نشده اند و عملآ کاربرد ابزاری دارند ولی در عمل میتوان انها را برای نیل به مقاصد اموزشی هم بکار گرفت مثل نرم افزارهای پردازش کلمه و نرم افزارهای صفحه گسترده.
کارکرد ارتباطی:
در پایان از فناوری به منظور برقراری ارتباط استفاده میشودکه در آنصورت برنامه ها و ابزارهای آموزشی را در بر میگیرد . در اینگونه فناوریها معلم و دانش اموزان مجازند از طریق شبکه ها و ی فناوریهای دیگر بری ارسال و دریافت پیام اقدام کنند,سوال طرح کنند و یا به سوالات پاسخ دهند.

مطالب: آمنه سلیمانی


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=4613

نقش فناوری اطلاعات در مدرسه