آشنایی با نحوه کار سیستم استنتاج ANFISدر نرم افزار مطلب
سیستم های فازی می توانند عدم قطعیت را به صورت کیفی بیان نمایند و در عین حال، دارای عملکرد دقیقی باشند. سیستم های فازی می توانند دانش انسانی را نیز، که به صورت قواعد اگر-آنگاه بیان شده اند، در ساختار خود مورد استفاده قرار دهند. این کار ما را قادر می سازد که بتوانیم از تجارب افراد متخصص در کاربردهای گوناگون، برای ایجاد و طراحی سیستم های فازی استفاده کنیم. این قابلیت مختص سیستم های فازی است و شبکه های عصبی مصنوعی از این قابلیت محروم هستند.
اما در مواقعی، به دلایلی مایل هستیم که سیستم های فازی را مانند یک شبکه عصبی، به نحوی آموزش (تربیت) دهیم که رفتار ورودی-خروجی آن، منطبق بر یک مجموعه از داده های در دسترس باشد. مهم ترین دلیلی که ما را به این سمت سوق می دهند، عدم وجود تجربه انسانی و نا شناخته بودن پدیده مورد بررسی است. به نحوی که تنها دانش ما در خصوص پدیده مورد بررسی، به یک دیتاست (Dataset) محدود است.
راهکاری که برای این مسأله ارائه شده است، ایجاد سیستم های فازی-عصبی (نورو-فازی) است که از مزایای سیستم های فازی (بیان کیفی) و سیستم های عصبی (پیروی از الگوی داده های در دسترس) بهره می برد. شاید شناخته شده ترین رویکرد در طراحی چنین سیستم های فازی، رویکرد سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی یا ANFIS است. کلمه ANFIS مخفف شده عبارت Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System است.
 
برای آموزش نحوه کار با ANFIS، فایل پیوست را دانلود نمایید. پسوند فایل را از PDF به RAR تغییر داده و فایل را از حالت فشرده خارج کنید. فایل راهنما به همراه داده های آموزش و چک موجود می باشد.

راهنما و نمونه داده