BPMN در اصطلاح زبان مدل سازی فرایندهای کسب و کار می گویند اما در عمل BPMN همان استاندارد مدل سازی و نمادهای مدل سازی فرایندهای کسب و کار می باشد. مهمترین ویژگی BPMN استاندارد بودن روش در مدل کردن فرایندها است. به عبارت دیگر مانند این است که همه دنیا با یک زبان صحبت نمایند و با یک زبان مدل نمایند. به جهت روشن تر شدن موضوع، تعاریف پایه ای را مطرح می کنیم

Business Process - فرایندهای کسب و کار

فرایندهای کسب و کار دنباله ای از فعالیتهای هماهنگ در راستای دستیابی به هدفی مشخص است که توسط مشارکت کنندگان در فرایند اجرا می شود و دارای وروردی و خروجی مشخصی می باشد.

فرایند گرایی و و ظیفه گرایی

چارت سازمانی یک سازمان را تصور نمایید. زمانی که از وظیفه گرایی صحبت می کنیم بصورت عمودی عمل می کنیم. مثلا واحد تولید و یا ... وظایف مشخصی را دارند. اما زمانی که در ارتباط با یک فرایند صحبت می کنیم عملا در چات سازمانی بصورت افقی حرکت می کنیم و فرایند چارت سازمانی را بصورت افقی قطع می کند. پس یک فرایند ممکن است از واحد های مختلفی عبور نماید. عملا فرایند در تقابل با وظیفه می باشد.

انواع فرایندها در سازمان

1.        فرایندهای بنیادین

2.        فرایندهای اصلی

3.        فرایندهای پشتیبانی

4.        فرایندهای مدیریتی

BPM(Business Process Mangement)

مدیریت فرایندهای کسب و کار

در زمینه تعریف BPM و مفهوم آن بین صاحب‌ نظران این رشته اختلافاتی وجود دارد، ولی آنچه عموماً در بین این نظرات مشترك است این است كه:  BPM روشی یكپارچه و نظام‌مند برای طراحی، اجرا و پایش فرآیندهای كسب و كار است. BPM یک راه حل جامع برای درک و مدیریت روندهای موجود در سازمان شماست با کمک تکنولوژی فناوری اطلاعات و از طریق تکنیک هایی مانند نگاشت مستند‌سازی روندها و جریان کار و به سازمانها کمک می کند تا بتوانند روابط کاری پیچیده موجود بین کارکنان، سیستم ها و فرآیندها را به گونه ای ساده سازی کنند که کاملا قابل فهم شود و از این طریق بهره وری سازمان و رضایت مشتریان افزایش یابد.

تعریف مدل

مدل نمادو یا شمایی از واقعیت است که مهمترین ویژگی های دنیای واقعی را به صورتی ساده و کلی بیان می کند