آزمون دکتری این رشته در تاریخ 1و 2 اردیبهشت ماه سال 1388 برگزار شد. اگر اشتباه نکنم در گرایش رفتار سازمانی 100 تا 110 نفر و در گرایش منابع انسانی 70 الی 80 نفر شرکت کرده بودند. شش ماده امتحانی و در هر روز سه ماده امتحان گرفته شد. غیر از سوالات زبان عمومی که بین کلیه رشته های دانشگاه مشترک طرح می گردد در بقیه موارد نکات جالبی به چشم می خورد. در روش تحقیق و آمار، سوالات روش تحقیق سوالات معقول و متناسبی به نظر می رسید که هم بر پژوهش کیفی و هم کمی تاکید داشت. اما سوالات آمار به نظر بیشتر دوستان غیر مدیریتی بود و عمده شرکت کنندگان از پاسخگویی به آنها باز ماندند. 3 سوال روش تحقیق و 3 سوال چند قسمتی از آمار. حدس بنده این است که سوالات آمار را فردی غیر مدیریتی طرح کرده بود وگر نه با وجود اساتید متعصب بر رشته ای، چون آقای دکتر رحیم نیا و آقای دکتر مرتضوی، دادن چنین سوالاتی بعید به نظر می رسید. سوالات تئوری سازمان بیشتر با تاکید بر کتاب تئوری سازمان اسکات طرح شده بود اما از 4 سوال ارایه شده می شد به 2 سوال دیگر نیز با استفاده از کتاب های دیگر هم پاسخ داد. اما به نسبت وقت دو ساعته، تعداد سوالات کم بود.4 سوال تئوری. سوالات رفتار سازمانی علی رغم مشکل به نظر آمدن در وهله اول، اما از آن قسم سوالاتی بود که می شد با معلومات هر کتاب رفتار سازمانی به تحلیل آنها پرداخت و لذا متعلق به یک کتاب خاص نبود و دیدی موضوعی و تحلیلی داشت.5 سوال. سوالات منابع انسانی با رویکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک طراحی شده بود به طوری که از 5 سوال طرح شده، 3 سوال به مباحث استراتژیک مرتبط بود. و 2 سوال دیگر نیز مباحثی کلی بوده و اختصاص به کتاب خاصی نداشتند. سوالات زبان تخصصی کمی بحث انگیز بود. نکته در اینجاست که کل سوالات امسال و در همه دروس نسبت به سال پیش تغییر رویکری داشتند و سبک سوالات عوض شده بود. اما در زبان تخصصی این تغییر از همه بیشتر مشهود بود، به طوری که سوالات از حالت ترجمه متن انگلیسی به فارسی یا بالعکس به یوالات چهار گزینه ای تغییر یافته بودند و ضمنا هیچ کدام از آنها مستلزم ترجمه فارسی به انگلیسی نبود. حدس بنده در این مورد این است که با توجه به سختی تصحیح و اختصاص نمره به سبک سوالات زبان سال پیش، این سبک انتخاب شده بود که خوب واقعا از لحاظ ارزیابی، اینگونه سوالات بهتر است اما نکته در اینجاست که اولا تعداد سوالات بسیار کم بود به طوری که اکثر افراد پس از نیم ساعت به آنها پاسخ دادند و وقت دو ساعته برای آن نیاز نبود و ثانیا سوالات در سطحی نبود که توان ایجاد واریانس و تفکیک بین شرکت کنندگان را داشته باشد. شاید اضافه کردن تعداد سوالات و یا پرسیدن سوالات تئوری های مدیریت به زبان انگلیسی کمی مناسب تر می بود. در کل بنده از صد نمره، نمرات زیر را به هر یک از مواد امتحانی می دهم: آمار = 10 روش تحقیق = 80 تئوری ها = 70 رفتار سازمانی = 85 زبان تخصصی = 40 منابع انسانی = 80