مدیریت استراتژیک و موانع موجود در مسیر استفاده از آن

ارسال شده توسط بابک بابکی | 7 Dec, 2013
1- مقدمه: آيا تا به حال از خود پرسيده‌ايد كه چرا بعضي از شركت‌هاي بزرگ و موفق در مدت زمان كوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود به موقعيتي معمولي و حتي تأسف بار تنزل يافته‌اند و چرا برخي از شركت‌هاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه‌هاي

ممتازي در صحنه رقابت بين الملل رسيده‌اند؟ آيا در اين مورد فكر كرده‌ايد كه چرا برخي از مؤسسات، نوسان‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه مي‌كنند و در مقابل برخي از سازمان‌ها طعم تلخ شكست را چشيده و از ادامه راه باز مي‌مانند؟ به عقيده بسياري از متخصصان علم مديريت پاسخ بسياري از اين گونه سئوالات را بايد در مفاهيمي به نام «استراتژي» و «مديريت استراتژيك» جستجو كرد. در اين مقاله سعي شده است نگاهي گذرا بر مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن در سازمان‌ها داشته باشيم.

2- تعريف استراتژي و مديريت استراتژيك
تاكنون تعاريف مختلف و گاه ناسازگاري از استراتژي و مديريت استراتژيك ارائه شده است. به تعبير يكي از متخصصان مديريت اين عبارات مانند« هنر» است كه وقتي آنها را مي‌بينيم تشخيص دادن آنها آسان است اما وقتي در پي تعريف كردن و توضيح دادن آنيم خيلي مشكل به نظر مي‌رسد. با اين حال در اينجا سعي شده است تا تعاريفي كه جوهره كليه مفاهيم را دارا باشد ارائه دهيم.
2-1- استراتژي
الگويي بنيادي از اهداف فعلي و برنامه‌ريزي شده، بهره برداري و تخصيص منابع و تعاملات يك سازمان با بازارها، رقبا و ديگر عوامل محيطي است. طبق اين تعريف يك استراتژي بايد سه چيز را مشخص كند:
    چه اهدافي بايد محقق گردد
    روي كدام صنايع، بازارها و محصول‌ها بايد تمركز كرد
    چگونه براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي محيطي و مواجهه با تهديدهاي محيطي به منظور كسب يك مزيت رقابتي منابع تخصيص يابد و چه فعاليت‌هايي انجام گيرد.
2-2- مديريت استراتژيك
تصميمات و فعاليت‌هاي يكپارچه در جهت توسعه استراتژي‌هاي مؤثر، اجرا و كنترل نتايج آنهاست.
بنابراين مديريت استراتژيك فعاليت‌هاي مربوط به بررسي، ارزشيابي و انتخاب استراتژي‌ها، اتخاذ هر گونه تدابير درون و بيرون سازماني براي اجراي اين استراتژي‌ها و در نهايت كنترل فعاليت‌هاي انجام شده را در برمي‌گيرد.

3- ضرورت استفاده از مديريت استراتژيك
با نگاهي دقيق به مفهوم مديريت استراتژيك مي‌توان به ضرورت استفاده از آن پي برد. با توجه به تغييرات محيطي كه در حال حاضر شتاب زيادي به خود گرفته است و پيچيده شدن تصميمات سازماني، لزوم بكارگيري برنامه‌اي جامع براي مواجهه با اينگونه مسائل بيشتر از گذشته ملموس مي‌شود. اين برنامه چيزي جز برنامه استراتژيك نيست. مديريت استراتژيك با تكيه بر ذهنيتي پويا، آينده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضايي راه حل بسياري از مسائل سازمانهاي امروزي است. پايه هاي مديريت استراتژيك بر اساس ميزان دركي است كه مديران از شركت‌هاي رقيب، بازارها، قيمت‌ها، عرضه‌كنندگان مواد اوليه، توزيع‌كنندگان، دولت‌ها، بستانكاران، سهامداران و مشترياني كه در سراسر دنيا وجود دارند قرار دارد و اين عوامل تعيين‌كنندگان موفقيت تجاري در دنياي امروز است. پس يكي از مهمترين ابزارهايي كه سازمان‌ها براي حصول موفقيت در آينده مي‌توانند از آن بهره گيرند «مديريت استراتژيك» خواهد بود.

4- مزاياي مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را مي‌دهد كه به شيوه‌اي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكند. اين شيوه مديريت باعث مي‌شود كه سازمان داراي ابتكار عمل باشد و فعاليت‌هايش به گونه‌اي درآيد كه اعمال نفوذ نمايد (نه اينكه تنها در برابر كنش‌ها، واكنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آينده را تحت كنترل درآورد.
از نظر تاريخي، منفعت اصلي مديريت استراتژيك اين بوده است كه به سازمان كمك مي‌كند از مجراي استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول‌تر و منطقي‌تر راه‌ها يا گزينه‌هاي استراتژيك را انتخاب نمايد و بدين گونه استراتژي‌هاي بهتري را تدوين نمايد. ترديدي نيست كه اين يكي از منافع اصلي مديريت استراتژيك است  ولي نتيجه تحقيقات كنوني نشان مي‌دهد كه اين فرايند مي‌تواند در مديريت استراتژيك نقش مهم‌تري ايفا كنند. مديران و كاركنان از طريق درگيرشدن در اين فرايند خود را متعهد به حمايت از سازمان مي‌نمايند. يكي ديگر از مهمترين منافع مديريت استراتژيك اين است كه موجب تفاهم و تعهد هر چه بيشتر مديران و كاركنان مي‌شود. يكي از منافع بزرگ مديريت استراتژيك اين است كه موجب فرصتي مي‌شود تا به كاركنان تفويض اختيار شود. تفويض اختيار عملي است كه به وسيله آن كاركنان تشويق و ترغيب مي‌شوند در فرايندهاي تصميم‌گيري مشاركت كنند، خلاقيت، نوآوري و خيال پردازي را تمرين نمايند و بدين گونه اثر بخشي آنها افزايش خواهد يافت.

5- فرآيند مديريت استراتژيك
فرآيند مديريت استراتژيك را مي‌توان به چهار مرحله تقسيم كرد:
    تحليل وضعيت
    تدوين استراتژي  
    اجراي استراتژي
    ارزيابي استراتژي
كه اين مراحل را به اختصار توضيح مي‌دهيم:
5-1- تحليل وضعيت
    اهداف بلندمدت، مأموريت سازمان (علت وجودي و اينكه چه هستيم)، چشم انداز سازمان (چه مي‌خواهيم باشيم)
    تجزيه و تحليل محيط داخلي و قابليت‌هاي سازمان
    تجزيه و تحليل محيط خارجي
5-2- تدوين استراتژي
در تدوين استراتژي بايد ابتدا مجموعه استراتژي‌هاي قابل استفاده را ليست كرده و سپس با استفاده از مدل‌هاي مختلفي كه در بحث‌هاي مديريت استراتژيك آمده است و با توجه به نتايج بدست آمده در تحليل وضعيت كه در مرحله اول آمده است استراتژي برتر را انتخاب مي‌كنيم. در اين مرحله بايد مديران مياني و حتي رده پائين سازمان را نيز مشاركت داد تا در آنها ايجاد انگيزش كند.
5-3- اجراي استراتژي
براي اجراي استراتژي‌ها بايد از ابزار زير بهره گرفت:
    ساختار سازماني متناسب با استراتژي‌ها
    هماهنگ‌سازي مهارت‌ها، منابع و توانمندي‌هاي سازمان در سطح اجرايي
    ايجاد فرهنگ سازماني متناسب با استراتژي جديد سازمان
اجراي موفقيت آميز استراتژي به همكاري مديران همه بخش‌ها و واحدهاي وظيفه‌اي سازمان نياز دارد.
5-4- ارزيابي استراتژي
براي تعيين حدود دستيابي به هدف‌ها، استراتژي اجرا شده، بايد مورد كنترل و نظارت قرار گيرد. ارزيابي استراتژي شامل سه فعاليت اصلي مي‌شود:
    بررسي مباني اصلي استراتژي‌هاي شركت
    مقايسه نتيجه‌هاي مورد انتظار با نتيجه‌هاي واقعي
    انجام دادن اقدامات اصلاحي به منظور اطمينان يافتن از اين كه عملكردها با برنامه‌هاي پيش بيني شده مطابقت دارند.
اطلاعاتي كه از فرايند ارزيابي استراتژي به دست مي‌آيد بايد به گونه‌اي باشد كه عمليات و اقدامات را تسهيل نمايد و بايد كساني يا واحدهايي را معرفي نمايد كه نياز به اصلاح دارند.

6- موانع و مشكلات طراحي برنامه‌هاي استراتژيك
در اين زمينه اولين مشكلات عبارتست از موانع ايجاد و توسعه روند مديريت استراتژيك در سازمان‌ها كه اين فرآيند را از بنيان و پاي بست با مشكل مواجه مي‌سازند. دلايل گوناگوني وجود دارند كه برخي از سازمان‌ها تمايل چنداني به ايجاد و توسعه روندهاي مديريت استراتژيك از خود نشان ندهند كه مهمترين آنها عبارتند از:
    عدم آگاهي مديريت سطح بالا نسبت به وضعيت واقعي سازمان
    خودفريبي مديران سطح بالا به طور جمعي درباره موقعيت سازمان
    توجه مديران به حفظ وضع موجود
    درهم آميختگي دشواري‌هاي مشترك مديريت سطح بالا و دشواري‌هاي عملكرد روزانه
    كاميابي‌هاي گذشته سازمان
    اشتباه تلقي كردن هر گونه تغيير در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است
    نارسايي در كاربرد وظايف فوري

7- بررسي موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك
يكي از پژوهشگران مديريت استراتژيك، در مقاله‌اي تحت عنوان«هفت خطاي مرگبار استراتژيك» به بيان خطاها و مشكلات رايج در زمينه اجراي استراتژي مي‌پردازد:
خطاي مرگبار شماره ۱- استراتژي ارزش اجرا ندارد
استراتژيي ارزش اجرا كردن را دارد كه قدرت الهام‌دهي داشته باشد و به كاركنان كمك كند تا دريابند وظايفشان چگونه با استراتژي مرتبط مي‌شود، به عنوان راهنمائي براي اولويت بندي تصميمات بكار رود و در كاركنان براي تسهيل ارتباطات ايجاد بصيرت نمايد.
خطاي مرگبار شماره ۲- كاركنان در مورد اينكه استراتژي چگونه اجرا خواهد شد روشن نيستند
در اين مورد تعدادي موضوع مهم هستند كه بايد در ابتدا مشخص شوند. اين موضوعات عبارتند از:
    اولويت‌ها: اولويت‌هاي شما چيست؟
    جدول زماني: اجراي استراتژي با چه سرعتي بايد پيش برود.
    تأثيرات: استراتژي، چه تأثيري بر فعاليت‌هاي شما مي‌گذارد.
    مشاركت: چه كساني بايستي مشاركت داشته باشند و در چه زماني.
    مخاطرات: مخاطراتي كه مانع اجراي استراتژي هستند را شناسايي و آنها را كاهش دهيد.
خطاي مرگبار شماره ۳- مشتريان و كاركنان، استراتژي‌ها را به طور كامل در نيافته‌اند
برنامه اجراي استراتژي بايد شامل يك برنامه ارتباطات باشد كه مشخص كند به چه افرادي و تا چه اندازه بايد در مورد استراتژي توضيح داده شود.
خطاي مرگبار شماره ۴ - مسئوليت اشخاص در زمينه اجراي تغييرات نامشخص است
كاركنان بايد به منظور اجراي استراتژي كاملاً تفهيم شده و مسئوليت‌هاي خاص هر يك به آنان واگذار شود. هر چه تعداد افرادي كه بطور مستقيم در فرايند اجرا مشاركت داده مي‌شوند بيشتر باشد بهتر است.
خطاي مرگبار ۵- مدير عامل و مديران ارشد به هنگام شروع اجرا، از صحنه خارج مي‌شوند
غالباً، سطح علاقه مديران ارشد پس از تدوين استراتژي و توافق بر آن كاهش مي‌يابد. اگر كاركنان احساس كنند كه مديريت ارشد كاملاً نسبت به استراتژي متعهد نيستند علاقه آنان نيز كاهش مي‌يابد.

خطاي مرگبار ۶- عدم تشخيص موانع
برنامه‌ها هيچگاه دقيقاً اجرا نمي‌شوند. سازمان‌ها در يك محيط پويا و متغير فعاليت مي‌كنند لذا حوادث پيش بيني نشده ممكن است در طول اجرا سر بر آورند. بايد اين موانع، تشخيص داده شوند و زماني كه اين بحران‌ها و عدم اطمينان‌ها به وقوع مي‌پيوندند، كاركنان بايد براي ايجاد راه‌حل‌هايي خلاقانه در جهت غلبه بر اين موانع تشويق شوند.

خطاي مرگبار ۷- فراموش كردن كسب و كار
يك مخاطره ديگر عبارت است از اين كه تدوين و اجراي استراتژي تمام توجه مديران ارشد را به خود جلب نمايد و آنان فراموش كنند كه كسب و كاري دارند كه بايد به اداره آن بپردازند.

سیمین همتی خمارتاج
منابع
ديويد، فردآر، مديريت استراتژيك، ترجمه:دكتر علي پارسائيان و دكتر سيد محمد اعرابي
واكر،آوريل سي.، استراتژي بازاريابي، ترجمه دكتر سيد محمد اعرابي و داود ايزدي
سيد صالحي، سيد رضا، بررسي موانع بكارگيري مديريت استراتژيك در شهرداري تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)
شكري، مصطفي، كنكاشي در شناخت مديريت استراتژيك، نشريه مديريت(انجمن مديريت ايران)، شماره۵۳و،۵۴ آبان ۸۰

Dr. Richard W. Oliver, The Evolution of Business Strategy, Journal of Business Strategy, 2005


34 نظرات , 0 بازتاب از "مدیریت استراتژیک و موانع موجود در مسیر استفاده از آن"

 1. ارسال شده توسط not fake:
  Some online lenders can approve a pay day loan after as little as 60 minutes and wire cash straight away to your bank-account not fake in its template-deals, seiu doesn't merely circumvent worker action strikes and pressure campaigns, seiu make worker action impossible.
 2. ارسال شده توسط instagram buy followers cheap:
  After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!
 3. ارسال شده توسط sbobet:
  I really love your blog.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I'm looking to create my own website and would love to learn where you got this from or just what the theme is called. Thanks!
 4. ارسال شده توسط Bdswiss:
  I enjoy what you guys are up too. This kinnd of clever work and exposure! Keep up the superb works guys I'veadded yoou guys to my blogroll.
 5. ارسال شده توسط beste kredittkort:
  Hurrah, that's what I was looking for, what a data! existing here at this blog, thanks admin of this site.
 6. ارسال شده توسط porn:
  Very good information. Lucky me I recently found your site by chance (stumbleupon). I've saved it for later!
 7. ارسال شده توسط how to make scented bath salts:
  May I just say what a relief to find a person that truly knows what they're talking about on the internet. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to look at this and understand this side of the story. I was surprised you're not more popular given that you certainly have the gift.
 8. ارسال شده توسط ครีมหน้าใส:
  Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you're just extremely great. I actually like what you have acquired right here, certainly like what you're saying and the best way wherein you assert it. You make it enjoyable and you still care for to stay it sensible. I can't wait to learn much more from you. That is actually a great site.
 9. ارسال شده توسط ชุดเดรส:
  I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether or not this publish is written through him as nobody else know such distinct about my difficulty. You are amazing! Thanks!
 10. ارسال شده توسط Philomena:
  magnificent post, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector don't realize this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers' base already!
 11. ارسال شده توسط Trips to fort lauderdale:
  So Ԁo not inquie the kind of questions that truly corner us. So it's not headijng to bbe all smooth sаiling in the selection prօcess. God meant sex as not oոly a way to reproduce, but as a gift for marriage. http://support.groupsite.com/entries/27525604-A-Roman-Fort-Lauderdale-Backpage-Escorts-Catholic
 12. ارسال شده توسط katy Tx springs for garage doors:
  This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!
 13. ارسال شده توسط ambien:
  This is a topic that's near to my heart... Take care! Exactly where are your contact details though?
 14. ارسال شده توسط overhead garage door springs katy tx:
  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
 15. ارسال شده توسط viagra:
  An interesting discussion is worth comment. I do think that yoou ought tto write more about this subject, it might not be a taboo subject but usyally people don't talk about these topics. To the next! Kind regards!!
 16. ارسال شده توسط grow twitter followers:
  I know this site provides quality dependent articles and additional material, is there any other web page which provides these information in quality?
 17. ارسال شده توسط dark messiah cheats pc:
  American Hustle feels like a satire without the jokes. 99DC COMICS THE NEW 52 ZERO OMNIBUS HC (N52) $150. Each member of this solid ensemble gets free reign to dive into their characters and take risks.
 18. ارسال شده توسط wwe raw live stream:
  It's amazing designed for me to have a web page, which is beneficial designed for my know-how. thanks admin
 19. ارسال شده توسط michael kors factory outlet:
  I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really pleasant paragraph on building up new web site. michael kors factory outlet
 20. ارسال شده توسط cheap michael kors bags:
  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the site is also really good. cheap michael kors bags
 21. ارسال شده توسط viagra:
  Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with uus so I csme to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and brilliant design and style.
 22. ارسال شده توسط ramos world cup jerseys:
  I just couldn't depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information a person supply in your visitors? Is gonna be again continuously in order to inspect new posts
 23. ارسال شده توسط http://www.h2oxplorer.com/?query=coach+outlet+coupon:
  Hallo, Ich finde den Aufbau der Seite klasse. Macht bitte weiter so. http://www.h2oxplorer.com/?query=coach+outlet+coupon
 24. ارسال شده توسط http://www.clefsante.com/resourc-stat/?key=forum+louboutin+pas+cher:
  Toll gemachte Seite, das Layout gefaellt mir echt gut! War sicher ne menge Arbeit. http://www.clefsante.com/resourc-stat/?key=forum+louboutin+pas+cher
 25. ارسال شده توسط buy youtube views:
  The longer each shopper takes iin chkosing the right set for the home, and the moore options they consider before they mawke the final decision on what they wznt too buy, the greater the chances they find exactly what they are looking for. Same is the case here that more you pay, thhe more fans you will get. You want to show up on the search engines aas a business.
 26. ارسال شده توسط hogan outlet:
  After looking at a handful of the articles on your website, I seriously appreciate your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my website as well and tell me how you feel.
 27. ارسال شده توسط vigrx website:
  I could not resist commenting. Exceptionally well written!
 28. ارسال شده توسط http://cheapcoach.polyvore.com/:
  Zufaellig bin ich auf eurem Portal gelandet und muss feststellen, dass mir diese vom Design und den Informationen richtig gut gefaellt. http://cheapcoach.polyvore.com/
 29. ارسال شده توسط replica soccer jerseys:
  I quite like looking through a post that can make people think. Also, many thanks for allowing me to comment!
 30. ارسال شده توسط hogan outlet online:
  Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage one to continue your great work, have a nice evening!
 31. ارسال شده توسط nike air max 2014:
  Right now it seems like BlogEngine is the best blogging platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
 32. ارسال شده توسط chiicago psychics:
  And in any new beginning, 1 by no means truly understands how the story is heading to finish. The two cups in the fingers of the angel in the Temperance card are actually showing this procedure taking place.
 33. ارسال شده توسط http://jogyundang.com/:
  Excellent, what a webpage it is! This blog presents helpful facts to us, keep it up.
 34. ارسال شده توسط michael kors outlet store:
  I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really fastidious article on building up new website. michael kors outlet store
ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage