الگوریتم ایجاد درخت فازی :1)ریشه را ایجاد کن و تمامی داده ها را در آن قرار بده.2)اگر گره t با مجموعه فازی داده D شرایط زیر را  داشته باشد الگوریتم خاتمه می یابد:

2-1)نسبت مجموعه داده در یک کلاس مثلاCk بیشتر یا مساوی یک مقدار آستانه شود.به صورت زیر:

2-2) مجموع تعلقات یک مجموعه داده کمتر از یک حد آستانه شود. به صورت زیر: 2-3)هیچ ویژگی دیگری جهت دسته بندی وجود نداشته باشد3) اگر شرایط فوق برقرار نباشد پس گره فوق برگ نیست و به صورت زیر برگهایی ایجاد می شود  3-1) به ازای هر ویژگی Ai ، Information Gain (G(Ai,D))را به صورتی که در ادامه می آید ، محاسبه کن . آن ويژگی که مقدار G(Ai,D) آن از همه بیشتر است را انتخاب کن.3-2) D را با توجه به Amax به D1, D2, . . ., Dm  زیرمجموعه تقسیم کن  به گونه ای که مقدار تعلق داده در Dj از ضرب مقدار تعلق آن در D و مقدار Fmax,j مربوط به آن ويژگی در D به دست می آید.3-3) گره های جدید tl, t2 , ..., tm  را برای زیر مجموعه های فازی D1, D2, . . ., Dm بساز و هر لبه از گره t به tj را با مجموعه فازی را با Fmax,j برچسب بزن3-4) به جای D ،Dj را در نظر بگیر و کار را از مرحله 2 از سر بگیربرای محاسبه مقدار G(Ai,D) باید از فرمول زیر استفاده کرد:

 

که

ونحوه محاسبه متغیرهای فوق به صورت زیر می باشد:

 

یک مرحله از اجرای الگوریتم فوق را در پست بعدی ارائه می کنم