مرحله آخربعد ازایجاد درخت ، استفاده از این درخت است که در حقیقت همان ارائه ورودی به درخت و استنتاج و تصمیم گیری برای مشخص کردن کلاس مربوط به آن است که مطابق مثال آورده شده در شکل زیر به صورت زیر انجام می گیرد :

ابتدا به دو نکته توجه بفرمایید : اولا اینکه در شکل فوق Ai مشخص کننده هر کدام از ویژگی ها، جهت تست می باشد وFij یک مجموعه فازی است که به عنوان برچسب لبه ها مشخص شده است. اعداد روی لبهای درخت مشخص کننده میزان تعلق داده تست به هر کدام از مجموعه های فازی می باشند.ثانیا اینکه در استنتاج این درخت ، برخلاف درخت تصمیم معمولی که فقط از یک شاخه روند تصمیم گیری ادامه می یابد دراینجا از همه شاخه های درخت روند ادامه می یابد تا به برگها برسیم.همان طور که ازشکل فوق پیداست در استنتاج فازی درطول لبه ها ، از ریشه تا برگ، از عملگر ضرب استفاده می شود (aggregation) و برای مشخص کردن کلاس نهایی داده تست در برگها ، از عملگر جمع استفاده می شود . به عنوان مثال در شکل فوق ، میزان تعلق داده تست به کلاس C1 برابر .69 و میزان تعلق آن به کلاس C2 برابر است با .31 و بنابراین داده را می توان متعلق به کلاس C1 دانست چراکه میزان تعلق داده تست به این کلاس ازمیزان تعلقش به کلاس C2 بیشتراست. 

مرجع مورد استفاده :

M.Umano,et al.,”Fuzzy Decision Trees by  Fuzzy ID3 Algorithm and Its Application to Diagnosis Systems”, IEEE ,1994