جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات

مفاهيم: ABC و ABB و ABM

ارسال شده توسط احمد محمدی | 18 January, 2014 | بازدید‌ها (5255)

  مفاهيم: ABC و ABB و ABM

   

  مقدمه

  رشته حسابداري به مديران ﺁموزش هايي در سطح  عالي مي دهد، زيرا اين رشته با بسياري از جنبه هاي مختلف سازمان گره خورده است. وظايف حسابدار با برنامه ريزي، كنترل و تصميم گيري مديريت پیوند تنگاتنگ دارد. مطالعه حسابداري صنعتي پیشرفته بينش هاي فراواني درباره ي نقش مدیر و حسابدار در سازمان ارا ئه مي كند. مدير ﭼه تصميماتي مي گيرد؟ حسابداري چگونه مي تواند به مدير كمك كند؟ تحولات سريع در صنايع توليدی جهان، شامل رقابت سنگين در بازارهای جهانی، نوآوري های تکنولوژی و پيشرفت سيستم های کامپیوتری بوده است. اين تحولات موجب شده است که شرکت هايي که توان هماهنگ کردن عمليات خود را با شرايط جديد داشته اند به صورت شرکت هايی موفق جهانی درآيند و شرکت هایی که چنين توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند .در شرايط جديد، حسابداران مديريت نيز ناچار از ابداع و بکارگيری روش ها و سيستم هايی بوده اند که جوابگوی نيازهای روز شرکت ها باشد و از جمله اين روش ها

  1-   هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

  2-   بودجه بندی بر مبنای فعالیت (ABB)

  3- مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

   

   

   

  هزينه يابي بر مبناي فعاليت (  Activity Based Costing)

  تعريف ABC :

  هزينه يابی بر مبناي عمليات، از روش های نوين هزينه يابی است. اين روش با بررسي فعاليتهايي که مستقيما در فرايند عملياتی دخالت دارند، به ارائه اطلاعات دقيق بهای تمام شده مي پردازد.

  تاريخچه ABC :

  از اوايل دهه 80 سازمان ها به اين نتيجه رسيدند که برای بقای خود و ارائه خدمات برتر به مشتريانشان بايستی شيوه و فرايندهای خود را بهبود بخشند و ضمن افزايش مستمر کيفيت، هزينه ها را به نحو قابل قبولی پايين آورند.

  تفکر ايجاد ارتباط بين هزينه ها و فعاليت ها در اواخر دهه 60 و اوايل 70 در آثار سالومنز و استاباس ديده شده است اما به صورت آکادميک در دهه 80 مطرح شده است.

  مفاهيم ABC

  ABC چيست؟

  هزينه يابی بر مبنای فعاليت كه داخل ساختار سيستم حسابداری هزينه قرار می گيرد.

  آيا ABC  يک روش ارزيابی موجودی کالا است؟

  •    اين روش می تواند همانند روش های سنتی برای ارزيابی موجودی کالا استفاده گردد. يا با کمک سيستم های کامپيوتری فقط برای بدست آوردن اطلاعات بيش تر و دقيق تر برای تصميمات مديران استفاده شود.

  •    اگر ABC به عنوان يک مدل حمايتی برای تصميم گيری، فقط يکبار در سال انجام شود ديگر نمی تواند يک روش ارزيابی موجودی کالا محسوب گردد.

  •        اگر ABC کاملا جايگزين سيستم هزينه يابی سنتی گردد، به يک روش ارزيابی موجودی کالا تبديل می گردد.

  آيا  ABC يک روش تجميع هزينه است؟

  روش های تجميع هزينه :

  •        هزينه يابی سفارش کار

  •        هزينه يابی فرايند

  هزينه يابی بر مبنای فعاليت يک روش تجميع هزينه نمی باشد بنابراين جايگزين اين روش ها نمی شود. اما ABC برای افزايش دقت هزينه های محصول که هم در هزينه های سفارش کار و هم هزينه يابی فرايند مشخص شده اند مورد استفاده قرار می گيرد.

  هزينه هاي ثابت و متغير در ABC چگونه هستند؟

  ABC به هزینه ها بر اساس یک چشم انداز بلند مدت می نگرد در حاليكه در نگرش بلند مدت هزينه ثابت وجود ندارد و همه هزينه ها متغير هستند.

  ABC چگونه هزينه هاي ثابت و متغير را در بر مي گيرد؟

  هزينه هاي فعاليت هاي ثابت و متغير مي توانند شناسايي و با استفاده از نرخ هاي مبتني بر فعاليت به محصولات و خدمات مرتبط شوند. (نرخ هاي جداگانه براي هزينه هاي ثابت و متغير در نظر گرفته شود)

  ABC و تخصيص هزينه سربار

   در بحث و گفتگوهاي مديران به منظور تصميم گيري همواره بر اهميت ارقام صحيح در مورد هزينه هاي توليد و بازاريابي تاكيد مي شود. ارقام مربوط به بهاي تمام شده با توجه به نحوه تخصيص هزينه هاي سربار به محصولات و خدمات به نحو چشمگيري متفاوت مي باشد.

  يكي از وظايف و مشكلات مهم حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده مربوط به تخصيص هزينه هاي سربار مي باشد.

   روشهاي تخصيص هزينه سربار در روش سنتی :

  •        تخصيص كلي سربار

  •        گردآوري و تخصيص هزينه ها برحسب دواير

  روشهاي تخصيص هزينه سربار در روش ABC :

  •        برخی معتقدند ABC تکامل يافته روش تخصيص هزينه برحسب دواير است.

  •        ABC بر فعاليت هايی تاکيد دارد که موجد هزينه هستند هزينه آن ها بالاست و بايستی کارأمد شده يا تغيير يابند.

  •    درABC نرخ هزينه برای هر واحد موجد هزينه (محرک هزينه) محاسبه شده و هزينه ها از طريق ضرب نرخ موجد هزينه در حجم موجد هزينه بدست می آيد.

  •     در ABC به جای تخصيص نرخ سربار به هر دايره نرخ موجد هزينه برای هر مرکز فعاليت به طور جداگانه محاسبه می شود. به عبارتی هر فعاليت دارای مخزن هزينه مربوط به خود است.

  اصول و مباني ABC :

  1.    هزينه هاي سربار اختصاص يافته به محصولات و خدمات، بايستي هزينه سرباري كه واقعا براي آن محصولات صرف شده را منعكس نمايد.

  2.       اين هدف از طريق يك تجزيه و تحليل از فعاليت ها و علل به وجود آمدن فعاليت ها محقق مي شود.

  3.       فعاليت ها آنچه كه شركت انجام مي دهد مي باشند.

  4.       فعاليت ها را مي توان در سطوح مختلفي از جزئيات تعريف نمود.

  5.       فعاليت ها منابع را مصرف مي نمايند و بايد براي كسب و كار ارزش ايجاد نمايند.

  6.       مصرف منابع موجب مي شود كه هزينه ها اتفاق بيفتد.

  7.       بنابراين فعاليت ها هزينه ها را به وجود مي آورند.

  8.       مديران در گذشته مي كوشيدند تا هزينه ها را به طور مستقيم مديريت نمايند.

  9.    ABC بيان مي كند كه بهتر است فعاليت هايي كه موجب به وجود آمدن هزينه ها مي شوند مديريت شوند. (مديريت علل بوجود آمدن هزينه ها)

  1- تعريف فعاليت ها و هزينه هاي آنان

  تعريف فعاليت :

  هر عملي كه به منظور توليد، توزيع و ارائه خدمات انجام شود و ماهيت تكراري داشته باشد فعاليت يا كار ناميده مي شود.

  روش هاي شناسايي و طبقه بندي فعاليت ها :

  n     توجه به نمودار سازماني و نمودار فرايندها

  n     شناسايي و طبقه بندي فعاليت هاي همگن

  n     توجه به سلسله مراتب ABC

  سلسله مراتب ABC :

  1.   هزينه مربوط به سطح واحد محصول (منابعي كه صرفا بر روي هر واحد از محصول انجام مي گيرد مثل : انرژي، استهلاك ماشين و تعميرات)

  2.     هزينه مربوط به گروه محصول (هزينه هايي كه بر روي گروهي از محصولات انجام مي شود)

  3.     هزينه هاي پشتيباني محصولات ( طراحي، 1 مهندسي و ...)

  4.       هزينه هاي امكانات پشتيباني ( هزينه ساختمان، اجاره و ...)

  2- تعيين محرك هزينه ها

  تعريف محرك هزينه :

  در روش سنتي محرك هاي هزينه مرتبط با حجم، نظير: مقدار توليد، ساعت كار مستقيم و ساعت كار ماشين آلات تنها عواملي كه موجب ايجاد هزينه مي شوند دانسته مي شدند.

   اما در روش ABC كليه رويدادها يا فعاليت هايي كه منجر به وقوع هزينه مي شوند محرك هاي هزينه هستند. در ABC فعاليت ها به عنوان منابع هزينه شناسايي مي شوند و هزينه هاي سربار براساس مباني منطقي تعيين شده يا همان محرك هاي هزينه به محصولات تخصيص داده مي شوند.

  موارد مهم در انتخاب محرك هاي هزينه :

  1.       ميزان همبستگي

  2.       هزينه اندازه گيري

  3.       ﺁثار رفتاري

  در سيستم ABC هرچه تعداد محرك هاي هزينه متنوع تر و ضريب همبستگي ميان محرك و فعاليت بيشتر باشد تخصيص هزينه سربار با دقت بيشتري انجام مي شود. اما امكان دارد هزينه اندازه گيري محرك هزينه بالا رود.

  پيش فرض های اجرای ABC :

  1.       محصولات تفاوت زيادی با هم داشته باشند.

  2.       تنوع محصولات توليد شده بالا باشد

  3.       هزينه های سربار , مبالغ قابل توجهی را تشکيل دهد و اين مبالغ سير صعودی داشته باشد.

  4.       قيمت فروش بر اساس بازار تعيين می شود.

  5.     دانش فنی توليد بالا باشد.

  چهار گام در طراحی ABC :

  1.       تشخيص و معرفی فعاليت های اصلی يک شرکت

  2.       تعيين محرک های اوليه و ثانويه برای اين فعاليت ها

  3.       ادغام فعاليت ها در يک مخزن هزينه مشابه

  4.       گزينش محرک های فعاليت برای نشان دادن هر هزينه

  مدل هاي سيستم ABC :

  1.       مدل اوليه

  2.       مدل دو بعدي

  مدل اوليه :

  جهت فراهم آوردن اطلاعات براي تصميم گيري هاي استراتژيك مطرح گرديد. خصوصا تهيه اطلاعات بهاي تمام شده خدمات.

  كاربرد و مزاياي مدل اوليه ABC :

  1.       كاربرد در تصميم گيري هاي استراتژيك

  2.       تجزيه و تحليل هزينه ها

  3.       سودآوري خدمات

  4.       بهبود فعاليت هاي سازماني

  5.       مديريت و اداره كردن فعاليت ها

  6.       تعيين اولويت براي كاهش هزينه ها

  نارسايي هاي مدل اوليه ABC :

  1.       تك كاربردي بودن آن

  2.       عدم ارائه اطلاعات مستقيم در مورد هزينه ها و فعاليت ها خصوصا در مورد هزينه هاي سربار

  اين محدوديت ها ي مدل اوليه منجر به ارائه مدل دو بعدي ABC شد.

  مدل دو بعدي :

  انتظار از ABC جهت فراهم كردن اطلاعات عملياتي در فعاليت ها منجر به پيدايش مدل دوبعدي سيستم ABC گرديد.

  هدف مدل دو بعدي :

  ايجاد يك فرايند بهبود دائمي براي فعاليت هاي داخل و خارج از سازمان

  اطلاعات بدست آمده از مدل دو بعدي :

  1.       اطلاعات درباره فعاليت ها

  2.       اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات

  3.       اطلاعات در مورد فعاليت هاي غير توليدي

  مراحل هفت گانه پياده سازی ABC :

  1.       برنامه ريزی پروژه

  2.       تعيين منابع مالی و عملياتی

  3.       تعريف فعاليت ها و فرايندها

  4.       توسعه طرح مفهومی مدل هزينه

  5.       سنجش اعتبار و پايايی مدل هزينه

  6.       تدارک اطلاعات جديد

  7.     اطمينان از به روز بودن نظام انتخابی

  مراحل بکارگيری ABC :

  1.       توجيه مديريت

  2.       ايجاد يک استراتژی و برنامه ريزی برای استفاده از مزايای بالقوه استفاده از ABC

  3.       جمع آوری اطلاعات مورد نياز برای طراحی مدل

  4.       طراحی سيستم ABC

  5.       استفاده از اطلاعات ABC در فرايند بهبود سازمانی

  ABC و تخصيص منابع :

  هزينه ها ناشی از مصرف منابع هستند.

  هزينه ها برای اهداف زير تحقق می يابد:

  1.       کسب انگيزش بيشتر

  2.       محاسبه سود و ارزيابی دارائي ها

  3.     تعيين بها يا تنظيم صورت وضعيت

  مراحل تخصيص هزينه مبتنی بر ABC :

  گام اول : تعيين هزينه فعاليت ها

  گام دوم : توسعه نقشه عمليات براي نشان دادن جريان كار و روابط بين فعاليت ها

  گام سوم : جمع آوري داده هاي هزينه مرتبط و جريان فيزيكي واحدهاي محرك هاي هزينه از ميان فعاليت ها و منابع

  گام چهارم : محاسبه و تفسير اطلاعات بر مبناي فعاليت

  مزايای سيستم ABC :

  1.       بهبود سيستم هزينه يابی و تخصيص هزينه های شرکت به طور مطلوبتر

  2.       تعيين بهای تمام شده و قيمت گذاری محصولات به طور منطقی تر و دقيقتر

  3.       کنترل عمليات شرکت وبرنامه ريزی کاراتر، صحيح تر و دقيق تر مديريتی

  4.       کمک به تصميم گيري های کاراتر، صحيح تر و دقيق تر مديريتی

  5.       ارزيابی صحيح تر از عمليات مالی مديران

  6.       شناسايی فعاليت های هزينه زا و فاقد ارزش

  7.       امکان وجود کنترل هزينه ها

  8.       موجب تغيير نگرش بسياری از مديران نسبت به هزينه های سربار

  9.       ايجاد شرايط لازم برای افزايش سهم بازار

  10.   توجيه حاشيه فروش و تسهيل رقابت

  11.   تصميم گيری در خصوص توليد يا توقف توليد

  12.عملی کردن مفهموم مشتری مداری

   

  محدوديتهای روش ABC :

  1.       رابطه يکطرفه بين حجم فعاليت و هزينه ها

  2.       چشم پوشی از امکان وجود هزينه ها و توليدات مشترک

  3.     ناديده گرفتن ظرفيت (اضافی، منابع کمياب) و ميزان سودمندی منابع

  معايب سيستم ABC :

  1.       هزينه های گزاف ناشی از تعداد مراکز فعاليت و عوامل هزينه زا

  2.     استمرار ضرورت تخصيص برخی هزينه ها بر اساس معيارهای قراردادی مبتنی بر حجم

  بودجه بندی بر مبنای فعالیت (Activity Based Budgeting)

  تعاريف و کارکردها :

  1.     ABC يک روش سيستماتيک جهت برنامه ريزی کنترل و بودجه بندی منابع يک سازمان است.

  2.   زمانی که بودجه بر مبنای فعاليت تصويب می شود، ABB بخش کليدی از اقتصاد داخلی است که بين عرضه و تقاضا توازن برقرار می کند.

  3.   ABB باعث می شود مديران ظرف دوره ای ميان مدت تا بلندمدت به هزينه های ثابت به عنوان هزينه های متغير بينديشند.

  ويژگيهاي  ABB :

  1.       انتظارات مشتري را با منابع قابل دسترس سازمان تطبيق مي دهد.

  2.    به جاي تاكيد بر يك  Benchmark (الگوبرداري) اختياري، مثل بودجه سال گذشته، بر بودجه‌هايي تاكيد دارد كه بر اساس بازگشت به سرمايه گذاري ها قرار دارد.

  3.       يک بودجه منعطف را بر مبنای حجم کار فعاليت توسعه می دهد.

  4.       برنامه ريزی مکرر و دائمی را مورد حمايت قرار می دهد.

  5.       موارد زائد و بی ارزش را در بودجه شناسايی کرده و برنامه های عملی برای حذف آنها ايجاد می کند.

  6.       حجم کارها را برای ايجاد سيستم ABB پيش بينی می کند.

   

  7.       كليه فعاليت هاي سازمان را با استراتژي هاي كسب و كار مشتري منطبق مي سازد.

  8.       مانع از افتادن در دام دفاع از پروژه هاي مشتري مي گردد.

  9.    از اينكه ايده هاي مشتري را مورد قضاوت قرار داده و اولويت هاي خود را براساس آن ها تعيين كنيم جلوگيري مي كند و فعاليت هايي را كه سازمان بايد براي انجام آنها كوشش كند را مشخص مي نمايد.

  10.   سرمايه و وقت لازم براي سرمايه گذاري هاي بحراني در داخل سازمان را پيش بيني مي كند.

  11.   نرخها و قيمت هايي را كه عادلانه، قابل دفاع و قابل مقايسه outsourcing هستند را تعيين مي ‌كند.

  12.  امروزه بسياري از شركت ها و سازمان هايي كه با روش هاي سنتي و تاكيد بر عناصر هزينه‌اي نمي ‌توانند خواسته هاي خود را برآورده سازند به استفاده از ABB و تاكيد بر اهميت بودجه بندي ازطريق فعاليت ها و مراحل آن روي آورده اند.

  13.   پيش بينی درآمد

  14.   مديريت ظرفيت

   

  هدف اصلی ABB چيست؟

  هدف اين سيستم نشان دادن ارتباط بين منابعي است كه سازمان براي مصرف آن ها جهت توليد محصولات برنامه ريزي مي كند. به كمك ABB بايد بر توليد محصولاتي كه موفقيت سازمان را موجب مي شوند تمركز يافت و سپس با مديريت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نيروي انساني و غيره منابع بيشتر را به فعاليت هايي اختصاص داد كه موجبات آن را فراهم مي سازند.

  مراحل بودجه بندی بر مبنای فعالیت :

  1.       برآورد تعداد محصول نهایی (تولید و فروش برای دوره بعد)

  2.       پیش بینی میزان تقاضای فعالیت ها در درون سازمان

  3.       محاسبه منابع مورد تقاضا برای فعالیت های پیش بینی شده

  4.       تعیین عرضه واقعی منابع

  5.     تعیین ظرفیت منابع

  تفاوت ABB با بودجه بندي سنتي :

  ABB برخلاف بودجه بندي سنتي كه عوامل هزينه اي نظير جبران خدمت، ماموريت يا آموزش را توصيف مي كند، معرف بودجه اي است كه هزينه خدمات و محصولات يك سازمان را نشان مي‌دهد.

   بودجه بندی سنتی صرفا بر مبنای مذاکره ميان مديران و سرپرستان اجرايی قرار دارد اما در ABB مديران بايستی در نظر بگيرند که چه منابعی واقعا مورد نياز هستند.

  تفاوت ABB و ABC :

  ABBاز هزينه يابي بر مبناي فعاليت يا ABC متمايز است. ABB قبل از اينكه سال مالي آغاز شود انجام مي ‌گردد درحالي كه ABC تغييراتي است كه به سيستم هاي حسابداري اعمال مي ‌شود تا هزينه ها طي سال رديابي شوند.

  مدیریت بر مبنای فعالیت : (Activity Based Management) :

  •    مديريت بر مبنای فعاليت ( ABM ) رويکرد فلسفه مديريتی است که ضمن آن بنگاه اقتصادی به مثابه مجموعه ای از فعاليت های به هم پيوسته درنظر گرفته می شود که فعاليت ها در نهايت بايد درخدمت ارزش آفرينی برای مشتريان قرار گيرند. مديريت بر مبنای فعاليت بر اين فرض استوار است که در يک بنگاه اقتصادی، انجام فعاليت ها موجب ايجاد هزينه می گردد و بنابراين از طريق اعمال مديريت بر فعاليت ها،‌ مديريت بر هزينه ها قابل اعمال خواهد بود.

  •    هدف مديريت بر مبنای فعاليت عبارت است از :پاسخگوئی به نياز مشتريان با حداقل استفاده از منابع سازمان  بودجه بندی سنتی و گزارش های مقايسه ای در اين روش، هزينه ها را برحسب حوزه های مسئوليت ( دواير) تفکيک می نمايد، درحالي که در رويکرد مديريت بر مبنای فعاليت ضروری است هزينه ها برحسب فعاليت ها تفکيک شده و بر اين اساس اطلاعات سودمندی درخصوص بازده و نتايج هريک از فعاليت ها و تحليل و مقايسه هزينه های انجام يافته با نتايج (خروجی های) هريک از فعاليت ها بدست داده شود.

   بنابراين در روشهای سنتی، گزارشگيری اساسا برحسب دواير صورت می پذيرد، درحالي که در رويکرد ABM گزارشگری براساس فعاليت ها انجام می گيرد .

  خصوصيت پراهميت ديگر گزارشگيری بر اساس ABM اين است که يک فعاليت در مجموعه واحدهايی که در انجام يک فعاليت معين مشارکت دارند رديابی شده و جمع هزينه های مربوط به فعاليت مورد نظر در واحدهای مختلف شناسايی و منعکس می گردد. بعنوان مثال در پاسخگويی به سفارش مشتری، دواير مختلف توليد و فروش مشارکت دارند و اين دواير می کوشند فی المثل يک سفارش معوق را تسريع نمايند و محصول را به مشتری تحويل دهند. امور مالی به ارزيابی و کنترل اعتبار مشتری می پردازد و نهايتاً واحد خدمات فروش انجام هماهنگی ها و حصول اطمينان از تحويل به موقع سفارش دريافتی را عهده دار می گردد. به اين ترتيب کل هزينه پاسخگويی به سفارش مشتری از محدوده واحد خدمات فروش فراتر رفته و هزينه های ايجاد شده از اين بابت در واحدهای مختلف را شامل می گردد و درنتيجه جمع هزينه های مؤثر در انجام سفارش مشتری مشخص شده و بصورت جامع به مديريت منعکس می گردد .

  با اين توضيحات، روش سنتی و روش مبتنی بر ABM را می توان براساس مثال فوق بصورت زير مقايسه نمود .

  اهميت ديگر رويکرد مديريت بر مبنای فعاليت، شناسايی فعاليت های فاقد ارزش زايی است که در عمل به سودمندی محصول و يا خدمات نمی افزايد. به عبارت ديگر، فعاليت های فاقد ارزش زايی فعاليت هايی هستند که مشتری بابت آن ها حاضر نيست وجهی پرداخت نمايد، مانند بازرسی محصولات و جابه جایی مواد اين گونه فعاليت ها قابل کاهش و يا حذف می باشند .

  شناسائی و گزارشگری فعاليت های فاقد ارزش زايی، به مديريت نشان می دهد که چه ميزان قابل ملاحظه ای از منابع بنگاه دراثر فعاليت های فاقد ارزش زايی می تواند به هدر رود. برپايه اين گزارش ها، مديريت می تواند نسبت به حذف برخی فعاليت ها و يا کاهش هزينه آن ها اقدام نمايد .

  اعمال مديريت بر مبنای فعاليت مستلزم بکارگيری دو تکنيک هزينه يابی بر مبنای فعاليت (ABC)‌و بودجه بندی بر مبنای فعاليت (ABB) می باشد که به اختصار به معرفی آن ها پرداخته شد.

   اهداف مديريت بر مبنای فعاليت :

  1.       بهبود منافع با معرفی فرصت های ارزش آفرين

  2.       اندازه گيری هزينه منابعی که در اجرای فعاليت های اصلی واحد يا سازمان مصرف می شوند.

  3.       تشخيص يا حذف هزينه هايی که مربوط به فعاليت های غير ارزش زا هستند.

  4.       ايجاد فرايندها و فعاليت هايی که مشتری حاضر است برای آن پول بپردازد.

  5.       تعيين معيار جهت فعاليت ها

  6.       حمايت از تيم سازی

  7.       تعيين کارايی و اثربخشی تمام فعاليت های انجام شده در واحد يا سازمان

  وظايف مديريت بر مبنای فعاليت :

  1.       معرفی فعاليت های دارای ارزش افزوده و فعاليت های بدون ارزش افزوده

  2.       مهندسی مجدد و طراحی مجدد ساختار فعاليت ها

  3.       الگوبرداری فعاليت های با ارزش افزوده به عنوان ابزار کليدی برای بهبود مستمر

  4.     توسعه سيستم اندازه گيری کارايی برای بهبود مستمر

  شرايط ايجاد يک سيستم حامی  :ABM

  1.       فعاليت های کليدی انجام شده را تعيين نمايند.

  2.       محرک های هزينه را توسط فعاليت تعيين کنند.

  3.       هزينه های سربار و هزينه های غير مستقيم ديگر را توسط فعاليت با به کارگيری محرک های هزينه شفاف، دسته بندی کنند.

  4.       داده ها را برمبنای تقاضاهای کار با فعاليت جمع ﺁوری کنند.

  5.       هزينه ها را بر مبنای فعاليت به محصولات و مشتريان تخصيص دهند.

  6.       اطلاعات مالی و عملياتی را در سطح هر فعاليت تعيين کنند.

  مراحل هشتگانه ABM :

  1.       تعريف دامنه پروژه

  2.        شناسايی فعاليت ها، منابع و شاخص های ستاده

  3.        تحليل جريان عملياتی فرايند

  4.       جمع آوری داده ها و شناسايی نقش های رابط ميان داده ها

  5.       تهيه يک مدل کامپيوتری

  6.       ارزش گذاری و اعتبار دادن به مدل

  7.       تعبير و تفسير اطلاعات جديد

  8.       اجرا

  دلايل به کارگيری ABM  :

  1.       قيمت گذاری مجدد محصولات و بهينه سازی طراحی محصول جديد

  2.       کاهش هزينه ها

  3.     اثرگذاری بر برنامه ريزی استراتژيک و عملياتی

   اصول اساسی ساختار ABM :

  1.       جريانات هزينه در اين مدل

  2.       حساب های دفتر کل عمومی

  3.       طبقه بندی هزينه ها و فعاليت ها

  4.       تعيين هزينه ها از حساب های دفتر کل

  5.       دانستن محرک های هزينه

  6.       تغيير پذيری محرک هزينه

  7.       تعيين کردن هزينه ها از حساب های دفتر کل به فعاليت ها

  8.       تعيين دوباره هزينه های واحدها به ساير واحدها

  9.       ارزش زايی محصول و مشتری

  10.   استفاده از واحد هزينه برای تجزيه و تحليل

  ويژگی های ABM در تعامل با ABC :

  •        مدل ABM نتيجه به کارگيری موفقيت آميز ABC بوده است

  •        مدل ABM بعد پويای تازه ای از لحاظ بهبود مستمر فعاليت ها به ABC اضافه کرده است.

  •        مدل ABM اطلاعات مورد نياز خود را از ABC می گيرد.

  مقايسه ABM و  : ABC

  1.       مديريت بر مبنای فعاليت بر مديريت فعاليت ها جهت کاهش بهای تمام شده تاکيد دارد.

  2.       هزينه يابی بر مبنای فعاليت بر ايجاد ارتباط بين هزينه های سربار و فعاليت ها تاکيد می کند.

  3.  


ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage

درباره من

 • 9163858398
 • جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات (برنامه ريزي منابع سازماني ERP و..)
  احمد محمدی(کارشناس ارشد مدیریت - فناوری اطلاعات و مهندس نرم افزار)
  مشاور نظام مهندسی رایانه ای خراسان رضوی
  ahmad.mohammadi.a@gmail.com

آخرين مطالب بروز شده