امروز كسي از من پرسيد كه آيا جلسات وب معنايي ادامه دارد يا نه و استدلال مي كرد چون روي وبلاگم نگفته ام حتما تعطيله.Frown

جلسات ادامه داره و هزسه شنبه راس ساعت 12:30 در محل كلاس شماره 312 (روبروي دفتر گروه كامپيوتر) برگزار مي شه. موضوع جلسات هم توي سايت wtlan.um.ac.ir براي همه سه شنبه ها تا پايان تابستان مشخص است. فكر كنم اين هفته هم آشنايي با Jena, Gate  است. البته اگر سخنران از مسافرت تشريف بياورند.Smile