پس از نصب و فراخوانی پکیج

smoothmest

به صورت زیر می توان تابع چگالی توزیع دونمایی یا همان لاپلاس را در بازه منفی 5 تا مثبت 5 رسم کرد

options(repos='http://cran.um.ac.ir')

install.packages('smoothmest')

library(smoothmest)

curve(ddoublex(x,mu=1.5,lambda=5),-5,-5)