عبارات RDF

Published on 07/08,2014

هر عبارت   RDFبیانگر یک فقره اطلاعاتی در وب معنایی است که به صورت سه تایی[1]فاعل[2]، مسند[3] و مفعول[4] بیان می شود. فاعل و مسند خود از نوع منبع یا URI[5] هستندو مفعول نیز می تواند از نوع منبع یا رشته ای ثابت[6] باشد.URI ها شبیه URL هستند که مشخصه ای منحصر به فرد را برای هر موجودیت فراهم می کنند. گاهی به عبارات RDF، سه تایی نیز گفته می شود.علت این است که هر عبارت RDF شامل سه قسمت است.[1]Triple

[2]Subject

[3]Predicate

[4]Object

[5]Uniform Resource Identifier

[6]Literal

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8784

عبارات RDF

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage