مثالی از سه تایی ها

Published on 07/08,2014

برای مثال به جملات زیر توجه کنید:

Buddy Belden owns a business

The business has a web site

Buddy is the father of Lynne

این جملات ممکن است در اسناد یا نامه های یک شرکت موجود باشد و در صورت بیانآن ها به صورتی استاندارد، می توان از آن ها به عنوان دانش در شرکت استفاده کرد. این روش مدیریت دانش به صورت پایین به بالا است. جملات بالا را می توان به صورت سه تایی های زیر مطرح کرد:

<#buddy><#owns><#business>

<#business><#has-website>

<#buddy><#father-of><#Lynne>

سه تایی های بالا به زبان N3 مطرح شده اند و علامت # نشان می دهد که URI مفهوم مربوطه، همین سند جاری می باشد.

 


http://fumblog.um.ac.ir/trackback.php?id=8785

مثالی از سه تایی ها

 

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage