معرفي سيستمهاي ERP

Published on 11/06,2014

سيستمهاي ERP بسته هاي نرم افزاري جامعي هستند كه بصورت راه حلهاي[42] ارائه شده اي به يكپارچگي همه فرآيندها و حوزه هاي وظيفه اي موجود دركسب و كار كمك ميكنند . واژه ERP بعنوان يك نام عمومي براي اين گروه از بسته هاي نرم افزاري مورد استفاده قرار ميگيرند . مزيت اصلي و اوليه اين سيستمها ايجاد يك بستر نرم افزاري يكپارچه مشترك براي فرآيندهاي يكپارچه موجود در كسب وكار مربوطه ميباشد . اين سيستمها داراي دو ويژگي مهم ميباشند : اولا سيستمهاي ERP باعث ايجاد ارتباطي بين فرآيندهاي تجاري وبكارگيري نرم افزاري اين فرآيندها ميگردند و ثانيا آنها باعث ايجاد يك انسجام و امنيت در همه بخشهاي كسب و كار ميشوند . اين سيستمها قابليت ارائه خدمت به شركتهايي در هر اندازه و حجم فعاليت و هرگونه گستردگي جغرافيايي را دارا هستند .

 

در مورد سيستمهاي ERP  تعاريف متعددي ارائه شده است كه در ادامه به چند مورد از اين تعاريف اشاره شده است:

*  ERP سيستم جامعي است كه سعي در يكپارچه سازي همه وظايف و بخشهاي موجود در يك سازمان با استفاده از يك سيستم كامپيوتري واحد را دارد بطوريكه بتواند نيازهاي خاص و ويژه اين بخشها را فراهم سازد.

*  ERP يك تفكر ، فناوري و سيستمي براي مديريت موثرتر منابع مختلف در يك سازمان است كه اين مديريت از طريق اتومات و يكپارچه كردن تمام فرآيندها و در نتيجه بالا بردن كارايي سازمان و افزايش رضايت مشتري انجام ميگيرد.

*  ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات است كه منابع سازمان راتوسط يك سيستم بهم پيوسته به سرعت ، دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار ميدهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.

هدف اصلي و اوليه  ERP  گردآوري دپارتمانها و حوزه هاي مختلف يک سازمان در داخل يک سيستم واحد يکپارچه بگونه اي است که اين سيستم بتواند جوابگوي تمامي نيازهاي بخشهاي متفاوت يك سازمان باشد . ساختن يک نرم افزار واحد که بتواند تمامي نيازهاي كاربران بخش مالي را همانند نيازهاي بخش منابع انساني و يا انبار و تجهيزات پاسخ دهد کار چندان ساده اي نيست.
معمولا هر بخشي از سازمان داراي نرم افزارها و برنامه هاي واحدي است که متناسب با نيازهاي آنان ساخته شده است و آنگونه که آن بخش نياز دارد کار ميکند
ولي ERP سعي در ترکيب آنها و ايجاد يک نرم افزاريکپارچه که از يک بانک نرم افزاري واحد استفاده مينمايد دارد . در اين حالت تمامي بخشها و واحد هاي يک سازمان به سهولت قادر به استفاده مشترک از اطلاعات بوده و ارتباط هرواحد با ديگري نيز به سهولت برقرار خواهد بود. براي مثال دريافت يک سفارش از مشتري را در نظر بگيريد. معمولا اين سفارش روي برگه اي ثبت شده و گردش خود را از بخشي به بخش ديگر در قسمتهاي مختلف سازمان آغاز مينمايد . هر بخش متناسب با سيستم خود کد گذاريهايي را انجام داده و پس از انجام مراحلي آن را به بخش ديگر ارجاع مينمايد. در اين سفر طولاني اجراي اين عمليات باعث تاخيرات و گم شدن سوابق و حتي برخي مواقع اشتباهات نيز ميگردد . ضمن اينکه کسي بطور صحيح از وضعيت سفارش و مراحلي که طي کرده است به سهولت آگاه نيست زيرا که سيستم واحدي براي انجام امور بين بخشها وجود ندارد . لذا مثلا براي بخش مالي امکان دستيابي به سيستم انبار و ارسال کالا وجود نداشته و اطلاع از وضعيت حمل سفارش از اين طريق ميسر نيست . در حالي كه ERP ، سيستمهاي منفرد بخشهاي مالي ، انبار ، منابع انساني و توليد را كنار زده و آنها را با يک نرم افزار يکپارچه متحد که بطور کامل وظايف و نيازهاي تمامي بخشها را کاملتر از سيستم قبلي برآورده ميسازد جايگزين مينمايد . بسياري از فروشندگان سيستمهاي ERP بحد کافي انعطاف پذيرند تا بتوان بخشهايي(ماجولهايي) از نرم افزارها را بدون خريد تمامي بسته نرم افزاري ، از آنها خريداري و نصب کرد . براي مثال يك شركت توليدي قادر است از اجزاي نرم افزاري موجود فقط بخشهاي توليد ، مالي ، انبار ، فروش و تداركات را خريداري كند و يك شركت خدماتي فقط اجزاي مالي و منابع انساني را مورد استفاده قرار دهد . در يك جمع بندي ميتوان گفت سيستمهاي ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندهاي و وظايف مختلف سازماني در قالب يك بسته نرم افزاري نميباشد بلكه حداقل بايد داراي چند مشخصه كليدي باشد تا بتواند به عنوان يك راه حل صحيح مطرح گردد. اين ويژگيها عبارتند از:

·    انعطاف پذيري (Flexibility): سيستمهاي ERP بايد قادر به پاسخگويي به نيازهاي متغيير سازمانها و شركتهاي استفاده كننده باشند .

·    ماژول مدار و باز(Modular & Open): اين سيستمها بايد به گونه اي باشد كه هرجزئي از بسته نرم افزاري بتوان بدون تاثير در رويه هاي ديگر در هر زماني تغيير كرده ، اضافه يا حذف گردد .

·    فراگير بودن(Comprehensive): سيستمهاي ERP بايد ظايف سازماني مختلفي را مورد پشتيباني قرار داده و متناسب با طيف وسيعي از سازمانها مورد استفاده باشد.

·    فراشركتي (Beyond the Company): اين سيستمهابايد بصورت online به سازمانهاي ديگر و ساير شركاي تجاري از جمله تامين كنندگان ومشتريان نيز متصل باشد .

·    بهترين روشهاي موجود (Best Business Practices): مجموعه اي از بهترين رويه هاي مورد استفاده و تجربه شده در سرتاسر جهان بايد در اين نرم افزارها گرد آوري شده باشد .

·        شبيه سازي واقعيت (Simulation of Reality)

·    ساير ويژگيها : علاوه بر موارد كليدي مطرح شده در بالا يكپارچگي بين ماژولها جهت صرفه جويي در زمان ، كاهش كارها ، حذف دوباره كاري و بهينه سازي منابع ، محيط كاربر پسند[43] شامل منوهاي زيبا ، راهنماي online  و رابط گرافيكي مناسب ، انعطاف پذيري درانطباق با قوانين كشورها در زمينه هاي مالي ، مالياتي ، فروش ، صادرات و واردات ، ايمن بودن در دسترسي افراد به سيستم و همچنين انتقال و تبادل اطلاعات و نامحدود بودن در ثبت اطلاعات از نظر حجم ركوردهاي اطلاعاتي را ميتوان عنوان كرد .

 

فروشندگان برتر سيستمهاي ERP در سطح جهان :

همانگونه كه گفته شد سيستمهاي غير يكپارچه قادر نبود بخشهاي مختلف شركت را به گونه اي با يكديگر پيوند دهند كه كاربران اين بخشها بتوانند از داده هاي بخشهاي ديگر استفاده كنند .با پيشرفت سيستمهاي كامپيتري مبتني بر client/server  نياز به وجود نرم افزاري واحد كه بتواند همه فرآيندهاي تجاري را بصورت برخط كنترل كند احساس شد و اينچنين بود كه بحثERP  بعنوان يك راه حل مطرح گرديد .

از بين شركتهايي كه اقدام به توليد اين بسته نرم افزاري كردند ميتوان يك شركت آلماني بنام SAP AG  را نام برد كه محصول اين شركت در زمينه ERP  با نام SAP  سرآمد ساير نرم افزارهاي موجود ميباشد . اين نرم افزار قادر است همه بخشهاي وظيفه اي شركت را با يكديگر پيوند دهد . بدليل پيچيدگي زيادي كه در اجرا و بكارگيري اين نرم افزار وجود دارد و اينكه شركتهاي مختلف بايد براي هماهنگ كردن خود با چارچوب بكاررفته در طراحي اين نرم افزار تغييرات زيادي را در فرآيندهاي خود اعمال كنند ، اين نرم افزار نتوانسته است براي همه انواع موسسات و شركتها جذابيت ايجاد كند .

اين نرم افزاربطور كلي ازچهار بخش كاربردي حسابداري ، توليد ، فروش و منابع انساني تشكيل شده است .اين چهار بخش بيش از هفتاد ماجول را در اين نرم افزار به خود اختصاص داده اند. كاربرد اين نرم افزار به شركتها اين امكان را داده است كه كاملا بطور اتوماتيك و يكپارچه عمل كنند و بسياري از فرايندها و رويه هاي دستي و هزينه بر كه منجر به بروز اشتباهاتي در روند كار ميشد را نيز حذف كنند . قابليت ديگري كه نرم افزاردارد آن است كه در شركتهاي چند مليتي نيز ميتواند براحتي مورد استفاده قرار گيرد زيرا اين قابليت را دارد كه واحد هاي مختلف پولي ، زبانهاي مختلف دنيا ، قوانين ومقررات مالياتي گوناگون و نيازمنديهاي مختلف چندين كشور را برآورده سازد.

يكي ديگر از شركتهاي مطرح در اين زمينه شركت PeopleSoft است . اين شركت فعاليت خود را دراواسط دهه 80 ميلادي با برنامه هاي كاربردي منابع انساني مبتني بر client/server كه توسط موسسين شركت يعني ديو دوفيلد[44] و كن موريس[45] ساخته شد ، شروع كرد. در سال 1998 با افزايش استفاده از اينترنت و مزيت بالاي آن در ارتباط بين بخشهاي مختلف درگير در امور كسب و كار، شركت تصميم گرفت  با حركت از معماري مبتني بر client/server به سوي استفاده از معماري اينترنت ، فرصت برقراري تعامل شركتها را با مشتريان ، تامين كنندگان و كاركنان خود ايجاد كند .بنابراين با بكارگيري منابع مورد نياز از جمله 500 ميليون دلار هزينه و حدود 2000 نفر از پرسنل مورد نياز توانسته است در حال حاضر نسخه 8 از نرم افزار خود را با بيش از 150 نرم افزار كاربردي مبتني بر اينترنت ، به بازار عرضه نمايد. در حال حاضر 1000 مشتري در 144 كشور در حال استفاده از قابليتهاي اين بسته نرم افزاري هستند .

از ديگر شركتهاي فعال و مطرح در اين زمينه ميتوان از شركت J.D.Edwards ياد كرد . فعاليت اين شركت در مارس سال 1977 با فعاليت 3 نفربه نامهاي جك تامپسون[46] ،دن گريگوري[47] ومك وني [48]  آغاز گرديد . اين شركت توليد نرم افزارهاي خود را با تمركز بر كامپيوترهاي كوچك تا اندازه متوسط و بيشتر با تاكيد بر سيستمهاي IBM شروع كردو در سال 1988 توانست يك شعبه نيز در اروپا تاسيس كند .اين افراد كار طراحي و توليد نرم افزارهاي خود را با عنوان WorldSoftware آغاز كردند و تا اواخر دهه 80 اين شركت نرم افزارهايي با حداكثر تطبيق با كامپيوترهاي IBM AS/400 توليد و عرضه ميكرد . نام اين نرم افزار در سال 1996 به OneWorld تغيير نام يافت . در اكتبر سال 2000 اين شركت مجموعه OneWorld Xe  را كه شامل ابزاري براي يكپارچه كردن برنامه هاي كاربردي در سرتاسر شركت بود و امكان همكاري با ساير شركاي تجاري را نيز برقرار ميكرد ، ارائه داد و در بيست و پنجمين سال فعاليتش اين شركت مجموعه اي از نرم افزارها و برنامه هاي كاربردي يكپارچه را كه شامل اجزاي اصلي ERP ، SCM ، CRM ، [49]SRM ، BI [50] ، [51]CI  ميباشد به بازار عرضه كرد. آخرين نسخه اين نرم افزار بنام J.D.Edwards 5  با قابليتهاي بسيار بالا ارائه شده است و شركت در حال حاضر با بيش از 6500 مشتري در سرتاسر جهان ودرآمد سالانه نزديك به يك ميليارد دلار مشغول فعاليت است . شركتهاي توليد كننده نرم افزارهاي ERP اخيرا هفته هاي پرتلاطمي را پشت سر گذاشته اند. دردوم ژوئن سال 2003 شركت PeopleSoft  پيشنهادي را براي خريد شركت J.D.Edwards به مبلغ7/1 ميليارد دلار به اين شركت ارائه داد .چهار روز بعد شركت Oracle  ادعا كرد كه تمايل به خريد شركت PeopleSoft  به مبلغ 1/5 ميليارد دلار و بصورت نقد را دارد . اين تلفيقها باعث ميشود كه ساير شركتهاي فعال در اين صنعت مجبور شوند خود را با ساير شركتهاي تراز اول دنيا وفق داده و سازگار سازند . روند بازار ERP  به سمت يكپارچگي و ادغام شركتهاي فروشنده اين محصول ميباشد . با خريد J.D.Edwardsتوسط  PeopleSoft شركتي با 8/2 ميليارد دلار درآمد ، 13000 نفر كارمند و بيش از 11000 نفر مشتري در 150 كشور بوجود خواهد آمد.

لازم بذكر است بزرگترين توليد كننده اين نرم افزارها شركت آلماني SAP A/G است كه درآمد ناخالص سال گذشته اين شركت بالغ بر 7 ميليارد دلارو درآمد خالص آن در چهار ماهه اول اين سال 201 ميليون دلار بوده است . سيستمهاي اين شركت هم اكنون در 60100 سايت مختلف نصب شده و بوسيله 12 ميلون نفر در حال استفاده و كاربرد ميباشد . فروش سيستمهاي ERP در سال 2000 حدود 20 ميليارد دلار بوده و پيش بيني ميشود از مرز يك هزار ميليارد دلار در سال 2010نيز بگذرد .كل مخارج سالانه شركتها در سرتاسرجهان براي سيستمهاي ERP در دهه 1990 در حدود 10 ميليارد دلار و براي استفاده از مشاوران نصب و راه اندازي اين سيستمها نيز 10 ميليارد دلار تخمين زده ميشود


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage